V9网络研究院

研究中心  应用中心
规范标准  国际交流

《未来网络技术与应用》 多媒体教学内容

更新时间:2020-12-11 10:44:20点击:384

 

第1章  通信基础(合计:36分钟)1-20121PT129519.png
1.1人类社会与通信(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
1.2数据通信基础(7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
1.3 数据通信技术(8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
1.4 数据交换方式(8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
1.5 信道复用技术(10分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第2章  计算机与计算机网络(合计:17分钟)1-20121PT129519.png
2.1电子计算机(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
2.2计算机网络(5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
2.3计算机网络功能(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
2.4网络威胁与挑战(5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第3章 未来网络系统结构(合计:31分钟)1-20121PT129519.png
3.1 TCP/IP体系结构(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
3.2局域网系统结构(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
3.3未来网络系统结构(24分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第4章 互联网工作原理(合计:27分钟)1-20121PT129519.png
4.1网络通信协议(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
4.2互联网工作原理(10分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
4.3域名系统 (6分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
4.4 TCP/IP协议(5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
4.5 IPv4与IPv6 (2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第5章 未来网络服务器(合计:17分钟)1-20121PT129519.png
5.1网络服务器组成与特点(5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
5.2 IPv4根服务器(2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
5.3 IPv6服务器系统(2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
5.4 未来网络服务器 (8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第6章 未来网络系统组成(合计:26分钟)1-20121PT129519.png
6.1 服务器组成与特点 (7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
6.2 IPv4根服务器组成(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
6.3 IPv6服务器组成(6分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
6.4 未来网络服务器组成 (2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
6.5 未来网络IPV9 (7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第7章 未来网络系统组成(合计:50分钟)1-20121PT129519.png
7.1 未来网络硬件组成(7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.2未来网络软件组成(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.3未来网络地址分配方法(14分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.4未来网络地址表示方法(6分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.5 未来网络数字域名系统 (10分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.6 IPV9协议簇 (3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
7.7 IPV9 路由器 (7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第8章 未来网络数据报 (合计:45分钟)1-20121PT129519.png
8.1 设计总体目标 (2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.2 数据报设计 (4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.3 十进制网络的扩展首标(14分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.4 数据报长度设计 (3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.5 流标签 (5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.6 类别设计(2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.7 上层协议设计(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.8 选项的格式(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
8.9 封装安全载荷报头(8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第9章 未来网络地址结构(合计:34分钟)1-20121PT129519.png
9.1地址结构类型(2分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.2 单目地址结构(10分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.3 兼容地址 (3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.4 网络集群地址结构 (5分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.5 网络多目地址结构(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.6 预定义童用多目地址(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.7 多目地址的分配(3分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
9.8 寻址模型(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
第10章 未来网络技术应用(合计:27分钟)1-20121PT129519.png
10.1网络编程接口(4分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
10.4 未来网络应用场景(8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
10.5 未来网络典型应用(8分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
10.6 IPv4环境下访问IPV9的方法(7分钟)1-201211113432V7.png1-20121PT05EX.png
总计时长:310分钟